Prohlášení o ochraně soukromí

Pověřenec pro ochranu osobních údajů MŠMT

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105, 770 153 573
E-mail: gdpr@msmt.cz

Resortní interní protikorupční program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Naleznete na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci/resortni-interni-protikorupcni-program-msmt

Informace o zpracování osobních údajů ve VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou

VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších závazných právních předpisů.

Údaje zpracovává ve školní matrice, vnitřním elektronickém informačním systému Foster, v osobních spisech dětí a v personální dokumentaci zaměstnanců.

Jedná se zejména o tyto údaje:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole a pobytu v zařízení; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání/výchovy; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění; údaje o mimořádném nadání; údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání/výchovy; datum ukončení vzdělávání/pobytu v zařízení.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se obracet prostřednictvím

 • datové schránky, ID DS 7sf8kma
 • e-mailem na adrese dlouhy@vuddskostomlaty.cz
 • poštou na adrese VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchov    

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105, 770 153 573
E-mail: gdpr@msmt.cz

Výše vymezené údaje o dětech a žácích se dále předávají v souladu s výše uvedenými právními předpisy zejména:

 • MŠMT,
 • ČŠI a dalším kontrolním orgánům,
 • školám, pokud děti navštěvují školy mimo zařízení,
 • orgánům sociálně právní ochrany dětí,
 • úřadům práce,
 • správě sociálního zabezpečení,
 • soudům,
 • Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení,
 • zdravotním pojišťovnám apod. v rámci jejich zákonem vymezené působnosti,
 • zdravotnickým zařízením v případě ošetření či hospitalizace dítěte.

 

……………………………………….

Mgr. Eva Karbanová
Ředitelka


V Kostomlatech pod Milešovkou 27.3.2024